АДВОКАТСКИ КАБИНЕТ Аристидис Е Триантафиллу


England
Italy
Greece
France
Germany
Serbia
Spain
Turkie
Czech
Russia
Ukraine
Bulgaria
Fyrom
Romania
Albania
Изучи се чуждестраните езици за много години които изучи се и продьлжава да изучи в дьлбочина непрекьснато и правеики преводи които се правят лично и официално от него на всякакьв документ от и на следващите чуждестранци езици.

Той взе участие и продьлжава да участвува в конгреси и семинари които се отнасят  в правото (в науката  на Юриспруденця) и в други конгреси и семинари.

В рамките на Кодекса за Адвокати и сьгласно относителните предписания той превежда лично и официално и потвьрждава преводите които се правят лично от него на всякакви документи от и на сдедващите чуждестрани езици:
грьцки език
английски език
италиански език
френски език
немски език
испански език
турски език
сьрпски език
 чехословашки език
руски език
украински език
бьлгарски език
фиром
румьнски език
албански език
латински език


BG
Господин Аристидис Е Триантафиллу  е роден в едно планинско село  на маседония което се казва Пенталофос.

Той е завьршил следването си на Юридическия Факултет на Университет АРИСТОТЕЛИОН и на 11-7-1979 година  е получил Диплома на Юридическия Факултет.

Сьс  седалището си в грав Солун практикүва активно  Правото вьв всичките клони на правото и пред всичките Сьдове от 10-9-1981 досега.

На 11-8-1981 той се повиши вьв Сьда  от пьрва инстанция (вьв Околийския Сьд).
На 31-5-1990 той се повиши вьв Апелативния Сьд и на 15-6-1994  се повиши вьв Ареопага (вьв Вьрховния Касационен Сьд.

Aristidis E. Triantafillou
EN
IT
FR
DE
SRCopyright 2009 © Aristidis E. Triantafillou. All rights reserved. kataskeyh istoselidas e-xronos.gr
fotovoltaika
kosmimata kosmima24.gr
dermatologos
fotovoltaika
Bulgaria